Onze werkwijze

In het eerste gesprek wordt begonnen met uitleg over de werkwijze in de praktijk en welke dingen hierbij komen kijken. Bij aanmelding heeft u zich hierover op deze site geïnformeerd zodat we ook kunnen stilstaan bij gerichte vragen die u hierover heeft.

info Intake en indicatiestelling

Vervolgens praten we over de reden van uw komst en wat er aan de hand is. De intake bestaat uit één of meer gesprekken waarin helderheid wordt verkregen over de aard en achtergrond van uw klachten of van uw kind. Conform de gestelde richtlijnen van de LVVP voor volwassenen of kinderen, wordt een inschatting gemaakt of een behandeling binnen de Generalistisch Basis GGZ of Gespecialiseerde GGZ geïndiceerd is. De indicaties voor de Gespecialiseerde GGZ (psychotherapie) worden met regelmaat binnen intervisieverband conform de richtlijnen van de LVVP getoetst.

sliderimage 003Na het bespreken van uw klachten zullen we ook stilstaan bij uw huidige situatie, uw werk, uw hobbies, uw relatie(s) en uw levensloop. Het kan zijn dat u hiertoe wordt uitgenodigd een vragenlijst in te vullen. Wanneer de hulpvraag uw kind betreft kan een gesprek gewijd worden aan de ontwikkelingsanamnese. Ook hiervoor geldt dat ik u kan vragen de ontwikkelingsvragenlijst in te vullen. Wanneer het helpend voor u is mag u deze vragenlijst ook vooraf in vullen en bij het eerste gesprek meenemen.

Als aanvulling op de gesprekken kan op indicatie ook testonderzoek plaatsvinden, meestal in de vorm van psychologische vragenlijsten. Deze vragenlijsten kunnen zicht geven op uw klachten, gedrag, coping, emotioneel welbevinden en uw persoonlijkheid. Voor uw kind kan naast vragenlijsten, ook een spelobservatie deel uitmaken van het onderzoek.

Voor een behandeling binnen de Generalistische Basis GGZ zal de intake veelal kort zijn. Wanneer er een indicatie is voor de Gespecialiseerde GGZ (psychotherapie) dient de intake ook om een inschatting te maken van uw incasseringsvermogen en uw persoonlijke omstandigheden. Een therapie kan heftige gevoelens losmaken en angst of spanningen met zich mee brengen. Dat moet u aankunnen. Wanneer u in uw privé-leven grote veranderingen doormaakt kan een therapie te veel zijn op dat moment. Het is daarom belangrijk om te beoordelen of therapie, en zo ja welke specifieke vorm voor u een passende vorm van hulp is.

De intake wordt afgesloten met een advies gesprek. Hierin bespreken we hoe we uw klachten of de klachten van uw kind in het licht van een diagnose kunnen begrijpen. Van daaruit volgt een advies voor wel of geen behandeling of indien nodig een verwijzing naar derden. Wanneer u instemt met behandeling, zal ik een behandelplan maken dat u bij akkoord mag ondertekenen.

warning Kinderen en jongeren

dh kinderenAls een kind of jongere in therapie gaat, gebeurt dat meestal in overleg met de ouders of verzorgers. Als een kind jonger is dan 12 jaar, worden de ouders vaak nauw bij de behandeling betrokken. De ouders zijn dan bevoegd om beslissingen te nemen met betrekking tot de behandeling. Wanneer uw kind 12 jaar of ouder is, heeft uw kind de zwaarste stem bij het nemen van beslissingen. Dit betekent dat een vervolg voor onderzoek of behandeling alleen kan plaatsvinden wanneer uw kind hier zelf mee akkoord gaat. U wordt als (pleeg)ouders uitsluitend dán bij de behandeling betrokken wanneer uw kind dat goed vindt. Aanmelding van uw kind van 12 jaar en ouder kan alleen wanneer uw kind het hier mee eens is.

info Duur van de behandeling

Voor een behandeling in de Generalistische Basis GGZ worden drie behandelmodules onderscheiden:

  • Kort (294 min.)
  • Middel (495 min.)
  • Intensief (750 min.)

We overleggen van te voren met elkaar welke module voor u van toepassing is. De beschikbare tijd voor iedere module zegt niets over hoe lang de behandeling kan duren. Een korte module kan immers langer duren wanneer de tijd tussen de afspraken langer is. Voor alle modules geldt dat u een combinatie van gesprek, onlinetherapie (e-health) en zelfmanagement geboden kan worden om aan uw veranderingsproces te werken.

Bij een indicatie voor de Gespecialiseerde GGZ (psychotherapie) zal ik de vermoedelijke duur van de psychotherapie met u bespreken. In de loop van de therapie kan blijken dat het nodig is om langer door te gaan. Het kan ook zijn dat de therapie korter duurt dan verwacht. De duur van therapie varieert over het algemeen van enkele maanden tot meer dan een jaar.

info Beeindigen therapie

In de regel is de behandeling klaar wanneer de behandeldoelen gerealiseerd zijn. Wanneer de behandeldoelen concreet geformuleerd zijn, zoals vaker het geval is binnen de Generalistische Basis GGZ, dan is snel duidelijk wanneer dit punt bereikt is. De behandeling zal met u geëvalueerd worden en in overleg wordt het contact afgesloten.

In psychotherapie besluiten cliënt en psychotherapeut in overleg wanneer de therapie stopt. We kunnen allebei de afronding van de therapie ter sprake brengen. In overleg kiezen we een tijdstip waarop de therapie zal stoppen.

Het kan ook zijn dat u de therapie wilt afronden, maar dat ik daar andere gedachten over heb. Als cliënt staat het u vrij op elk gewenst moment de therapie te beëindigen. Het is wel goed om de reden van uw vertrek te bespreken. Soms kan uw wens om te stoppen gerelateerd zijn aan de fase van de therapie. Een gesprek hierover kan hier meer zicht op geven.

warning Wanneer kan onze praktijk u niet helpen

U komt niet voor behandeling in aanmerking indien:

  • Er sprake is van ernstige verslavingsproblematiek;
  • Er sprake is van ernstige persoonlijkheidsstoornissen, psychiatrische stoornissen in engere zin en andere problemen waarbij psychotherapie ontoereikend is vanwege de aard van de stoornis;
  • Naast psychotherapie ook acute crisisinterventie nodig kan zijn.

In bovenstaande gevallen kunt u het beste met uw huisarts bespreken welke vorm van hulp voor u het meest geschikt is.