Uw dossier en privacy

Voor een volledig overzicht ten aanzien van de regels met betrekking tot geheimhouding en uw dossier, verwijzen wij u naar de Beroepscode voor Psychologen en de Beroepscode voor Psychotherapeuten. In het kort zijn onderstaande punten het meest belangrijk. Conform de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) leggen we in ons privacystatement uit hoe we met uw persoonlijke gegevens omgaan.

info Geheimhouding van uw gegevens

fp beveiligingAlles wat u ons vertelt is vertrouwelijk. Wij mogen daarover geen mededelingen doen aan anderen zonder uw schriftelijke toestemming. Dit geldt niet voor vragen aan of overleg met vakgenoten (andere psychologen, psychotherapeuten, artsen). Deze hulpverleners zijn ook gebonden aan een geheimhoudingsplicht. Als u toch niet wilt dat informatie wordt besproken met collega's, kunt u dat zeggen. U bent overigens niet verplicht alles te vertellen. Als u iets niet wilt vertellen, hoeft u dat niet te doen.

Ook is er een wettelijke verplichting tot het uitwisselen van informatie met het DBC Informatiesysteem (DIS) en uw zorgverzekeraar, en de Gemeente van uw woonplaats wanneer de cliënt in zorg nog minderjarig is. Het betreft informatie over de zorgvraag, het zorgtype, de diagnose en de behandeling gerelateerd aan uw persoon. De overheid wil op deze manier meer inzicht krijgen in het zorgproces om goede, betaalbare, veilige en innovatieve zorg ook op langere termijn te kunnen blijven garanderen.

info Uw dossier

dh dossierAls uw behandelaar zijn wij verplicht een dossier bij te houden over het verloop van de therapie. Een goede verslaglegging is onderdeel van een professionele werkwijze. U mag uw dossier inzien en eventueel fotokopieën maken. Ook mag u een eigen verklaring aan uw dossier toevoegen. Ten slotte heeft u het recht uw dossier of delen daarvan te laten vernietigen. Uw schriftelijk verzoek hiertoe blijft in het dossier bewaard. Onze praktijk is verplicht uw dossier zorgvuldig te bewaren, tot vijftien jaar nadat de therapie is afgesloten.

info Privacystatement

De individuele beroepsbeoefenaar van praktijk de Helper is gehouden aan de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In de praktijkvoering van de Helper worden de regels van de wet in acht genomen. In ons privacystatement leggen we uit hoe we met uw persoonlijke informatie omgaan.

Ten aanzien van wat u tijdens uw behandeling vertelt, is uw privacy gewaarborgd door de geheimhoudingsplicht zoals gesteld in de beroepscode voor psychologen en beroepscode voor psychotherapeuten, met inachtneming van de wettelijke verplichting tot gegevensverstrekking met betrekking tot de DIS, het DBC declaratiesysteem, de SBG/SVR en de verplichting tot gegevensverstrekking aan de gemeente indien jonger dan 18 jaar.

De informatie en persoonlijke gegevens die u via het aanmeldformulier verzendt komen via het openbaar internet bij ons binnen. Bij aanvang van het gesprekscontact worden de gegevens aan het dossier toegevoegd. Informatie die uitgewisseld wordt binnen de E-health omgeving van Cliëntenlogin of Therapieland (waarvoor u moet inloggen) is beveiligd en niet voor anderen benaderbaar.

De door u verstrekte informatie wordt alleen binnen de praktijk verwerkt en aan uw persoonlijk dossier toegevoegd. Op uw dossier zijn de regels van de beroepscode voor psychologen en psychotherapeuten van toepassing. De informatie wordt niet gebruikt voor andere doeleinden of aan derden ter beschikking gesteld.