Wet en regelgeving

Voor de beroepsuitoefening van vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten zijn met name de volgende wetten en regels van groot belang:

De Wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg (BIG) (inclusief Besluit Psychotherapeut). Het beroep GZ-psycholoog, psychotherapeut en klinisch psycholoog is een wettelijk geregeld beroep. Alleen zij die ingeschreven zijn in het BIG Register mogen de beroepstitel voeren. Er worden op korte termijn eisen geformuleerd voor herregistratie in het BIG Register. Er geldt een publiekrechtelijk tuchtrecht. Op deze wijze worden waarborgen geboden voor de kwaliteit van de beroepsuitoefening.

De Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst  (WGBO) regelt de juridische relatie tussen cliënt en hulpverlener. De WGBO regelt onder meer het recht van de cliënt op informatie, op geheimhouding van zijn gegevens en inzage in het eigen dossier. Daarnaast is er een aantal plichten omschreven, zoals de plicht van de hulpverlener tot een deugdelijke verslaglegging. Dit alles moet een bijdrage leveren aan een goede kwaliteit van zorg. De brochure van de Nederlandse Patiënten Federatie geeft u meer zicht op uw rechten als cliënt.

De Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is bedoeld om de kwaliteit van de zorg te verbeteren en de positie van de cliënt te versterken en vervangt de Kwaliteitswet zorginstellingen en de Wet klachtrecht cliënten zorgsector. Hier vindt u informatie vanuit de rijksoverheid.

De Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) regelt de bescherming van persoonsgegevens. Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR).
De AVG zorgt onder meer voor:

  • versterking en uitbreiding van privacyrechten;
  • meer verantwoordelijkheden voor organisaties;
  • stevige en gelijke bevoegdheden voor alle Europese privacytoezichthouders.


Specifieke regels die hier onder vallen zijn:

Identificatieplicht: kopie of scan van uw identiteitsbewijs is verboden.
Als zorgaanbieder zijn we verplicht uw identiteitsbewijs te controleren, om te zien of die gegevens overeenkomen met het burgerservicenummer (BSN). Wanneer uw kind nog geen identiteitsbewijs heeft zult u deze moeten aanvragen. Wij moeten kunnen aantonen dat we aan de identificatieplicht hebben voldaan. Daarom noteren we de soort en het nummer van uw identiteitsbewijs in onze administratie. Een kopie of scan maken mag niet.

Regeling publicatie wachttijden:
Zorgaanbieders binnen de ambulante GGZ zijn verplicht hun wachttijden op hun website te plaatsen. Wat moet de zorgaanbieder op zijn website over de wachttijden vermelden:
- Aanmeldingswachttijd: dit is de wachttijd van het moment dat de cliënt contact opneemt voor een afspraak en de datum dat de intake plaatsvindt. Deze wachttijd moet actueel zijn. Dit houdt in dat de zorgaanbieder deze berekent aan de hand van het afsprakenregister uitgaan de van de derde afspraakmogelijkheid voor een realistisch beeld.
- Behandelingswachttijd: dit is de wachttijd vanaf het moment van intake tot aan de start van de behandeling. Dit is voor alle behandelingen van de zorgaanbieder een gemiddelde van de afgelopen twee maanden. De behandelingswachttijd wordt alleen vermeld als hier sprake van is.
 

Naast de hierboven genoemde wetten zijn in het bijzonder drie uitgaven van belang waarin regels worden geformuleerd voor de beroepsuitoefening van psychologen/psychotherapeuten:

De Beroepscode voor Psychotherapeuten. Bij het tuchtrecht is deze beroepscode een belangrijk instrument om te bepalen of een psychotherapeut zich heeft gehouden aan de voor de beroepsgroep geldende gedragsregels en normen t.a.v. de beroepsuitoefening.

De Beroepscode voor Psychologen. Deze beroepscode is een leidraad voor het beroepsmatig handelen van de individuele psycholoog. Verder is het een informatiebron over wat van de psycholoog in het algemeen kan worden verwacht en verlangd, voor al degenen die te maken hebben met het professioneel handelen van de psycholoog. Ten slotte dient de beroepscode als maatstaf waaraan het handelen van de psycholoog wordt getoetst naar aanleiding van een ingediende klacht.

Met zorg besluiten (ISBN 90-5253-429-2); handboek indicatiestelling voor behandeling in de GGZ. De NVVP heeft in de afgelopen jaren deelgenomen aan het IOG. Het eindprodukt van deze werkgroep bestaat uit de publicatie Met zorg besluiten. In deze publicatie worden gedetailleerde regels geformuleerd voor het proces van aanmelding tot en met indicatiestelling.

 

Bron: www.lvvp.nl