Meldcode Kindermishandeling

 
Sinds 2013 is iedere professional die binnen de gezondheidszorg werkt met kinderen, wettelijk verplicht om te handelen volgens de Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk geweld. De overheid heeft een Basismodel Meldcode ontwikkeld als vertrekpunt voor handelen binnen de praktijkvoering.
Bij een vermoeden van kindermishandeling is het meldrecht vastgelegd in de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit meldrecht biedt iedere beroepskracht met een beroepsgeheim of een andere zwijgplicht het recht om bij signalen of het vermoeden van kindermishandeling te melden bij Veilig Thuis. Ook als de cliënt, de ouder(s) of het kind daar geen toestemming voor geeft. Daarnaast biedt het meldrecht beroepskrachten de mogelijkheid om informatie over het kind of zijn systeem te verstrekken als Veilig Thuis daar bij een onderzoek naar vraagt.

fp kindermishandelingHet meldrecht heeft betrekking op kindermishandeling. In andere gevallen of met betrekking tot volwassenen geldt het ‘conflict van plichten', de zorgplicht versus de zwijgplicht. Hierbij is het afwegen van belangen een zaak van de professional, maar schrijft de meldcode voor hoe in deze gevallen moet worden gehandeld. De professional dient in zijn of haar afweging voldoende te onderbouwen waarom in een situatie wel of niet is gemeld.

Wanneer u als volwassene bij ons in behandeling bent en uw situatie aanleiding geeft tot zorg over uw kinderen, is de Meldcode van kracht. In de meldcode is de kindcheck opgenomen welke valt onder stap 1 van de Meldcode.

Binnen de Helper wordt gehandeld volgens het Basismodel Meldcode Kindermishandeling. Eddie van der Laan is gecertificeerd als Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling door de Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling. Wanneer er vanuit het behandelcontact zorgen zijn met betrekking tot uw kind of thuissituatie zal hij dit met u bespreken, om samen te kijken naar mogelijkheden tot verandering.