Tarieven en voorwaarden

Uw behandeling wordt vergoed vanuit de basisverzekering, al is het mogelijk dat de kosten van uw behandeling door uw zorgverzekeraar verrekend worden met uw eigen risico.

info Generalistische Basis GGZ

Er is een contract met de meest gangbare zorgverzekeringen. We hebben geen contract met Caresq en ondergeschikte zorgverzekeringen.

De gehanteerde tarieven verschillen per ziektekostenverzekeraar en worden rechtstreeks door mij bij de zorgverzekeraar gedeclareerd. Door de NZA (Nederlandse zorgautoriteit) zijn er per zorgproduct maximum tarieven vastgesteld. Zie hier voor een overzicht van de tarieven Basis GGZ van 2017 en 2018.

info Gespecialiseerde GGZ (Psychotherapie)

Een psychotherapeutische behandeling wordt vanuit de basisverzekering vergoed aan de hand van de DBC vergoedingsstructuur. Aan het eind van de behandeling of in ieder geval na een jaar rekent het softwareprogramma via een ingewikkelde systematiek uit in welke groep uw behandeling valt en wat uw behandeling kost.

Er is een contract met de meest gangbare zorgverzekeringen zodat uw behandeling veelal rechtstreeks bij uw verzekeraar gedeclareerd kan worden. Uw behandeling wordt volledig vergoed al is het mogelijk dat uw behandeling met uw eigen risico/eigen bijdrage verrekend wordt, indien dat nog niet is gebruikt voor andere aan u bestede zorgkosten. 

Wanneer u de factuur zelf wilt ontvangen en betalen, krijgt u deze in DBC opmaak, waarna u zelf kunt bepalen of u de factuur na betaling alsnog voor vergoeding wilt indienen bij uw ziektekostenverzekering.

info Onlinetherapie (internetbehandeling)

dh onlineWanneer u een verwijzing heeft van uw huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist wordt onlinetherapie vergoed door uw zorgverzekering. E-health of internetbehandeling wordt in de meeste gevallen in meer of mindere mate gecombineerd met gesprekken. Dit hangt af van uw voorkeur, ernst van de klacht en mate van zelfstandigheid. U kunt zich specifiek opgeven voor een E-healt behandeling, zodat hier bij aanvang de nadruk op zal leggen, maar het kan ook zijn dat ik u combinatie bij een reguliere aanmelding zal voorstellen.

Wanneer u geen verwijzing heeft en toch graag een inernetbehandeling wilt volgen dan is het particulier tarief  99,50 euro voor het adviesgesprek en 35,- euro voor een internetconsult.

Voor alle behandelvormen geldt dat uw zorgverzekering de behandeling alleen vergoed wanneer er sprake is van verwijzing door uw huisarts, jeugdarts, bedrijfsarts of medisch specialist. Daarbij worden de behandelkosten met uw eigen bijdrag/risico verrekend, wanneer dit nog niet gebruikt is voor andere aan u bestede zorgkosten.

info Vergoeding testonderzoek

Testonderzoek wordt niet vergoed, tenzij het deel uit maakt van het diagnostisch traject voor het vaststellen van een diagnose ten behoeve van inzet van behandeling. Wanneer uw vraag specifiek gericht is op Testonderzoek bijvoorbeeld voor het vaststellen van het IQ, dan komen deze kosten in de meeste gevallen voor uw eigen rekening.

warning Betalingsvoorwaarden

Artikel 1
Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingsovereenkomsten tussen de GZ-psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog (hierna te noemen: behandelaar) en de cliënt.

Artikel 2
Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd worden. Bij niet annuleren en bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak is de behandelaar gerechtigd de gereserveerde tijd aan de cliënt in rekening te brengen.

Artikel 3
De door de behandelaar aan de cliënt gedeclareerde kosten voor de behandeling dienen door de cliënt binnen 14 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald.

Artikel 4
Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na de factuurdatum heeft betaald, is de cliënt in verzuim, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist en brengt de behandelaar rente in rekening van 1% per maand of een gedeelte van een maand over de hoofdsom zolang de cliënt in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen.

Artikel 5
Bij niet-betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum kan de behandelaar de cliënt een betalingsherinnering sturen. Voor het verzenden van deze betalingsherinnering wordt een bedrag van 5 euro aan de cliënt in rekening gebracht.

Artikel 6
Voldoet de cliënt binnen 7 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen, dan is de behandelaar zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

Artikel 7
Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 25.

Artikel 8
Bij betalingsachterstand is de behandelaar gerechtigd - tenzij de behandeling zich hiertegen verzet - verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 9
Cliënt meldt een eventuele wijziging van verzekering onmiddelijk bij de behandelaar en is daarbij verantwoordelijk voor betaling van 100% van het NZA tarief, indien door zijn/haar toedoen of nalatigheid de verzekeraar de nota niet of niet volledig vergoed volgens de aan de start van de behandeling geldende, onderlinge afspraken.

warning Voorwaarden

Bij aanmelding gaat u akkoord met plaatsing op de wachtlijst, indien hier sprake van is. U gaat akkoord met het ontvangen van een volgnummer en het verdere verloop van de wachtlijstprocedure.

Bij aanmelding van een minderjarige verklaart u bevoegd te zijn als gezaghebbend rechtspersoon. Wanneer de minderjarige ouder is dan 12 jaar verklaart u de aanmelding met zijn of haar toestemming te hebben gedaan. U gaat akkoord met de verstrekking van persoonlijke gegevens van de minderjarige aan uw gemeente ten behoeve van de indicatiestelling. In geval de minderjarige ouder is dan 12 jaar heeft dit ook het akkoord van de minderjarige.

U heeft zich geïnformeerd over de betalingsvoorwaarden en gaat hiermee akkoord. U gaat akkoord met een eventuele eigen bijdrage bij internetbehandeling (onlinetherapie).

U heeft gelezen dat ik wettelijk verplicht ben tot aanlevering van gegevens aan de DIS en SBG/SVR en u gaat hiermee akkoord.

Wanneer u akkoord gaat met een vervolg binnen onze praktijk en u de betaling via de verzekering wilt laten lopen, gaat u akkoord met de DBC declaratieprocedure, waarbij persoonlijke gegevens met uw verzekering wordt gedeeld. Wanneer u de factuur zelf wilt ontvangen, krijgt u deze in DBC opmaak, waarna u zelf kunt bepalen of u de factuur na betaling alsnog voor vergoeding wilt indienen bij uw ziektekostenverzekering. Bij declaratie van de kosten aan de Gemeente bij minderjarigen gaat u akkoord met de declaratieprocedure zoals ingesteld door uw gemeente waarbij ook persoonlijke gegevens uitgewisseld kunnen worden.

Met het verzenden van het aanmeldformulier gaat u akkoord met het privacybeleid.

U heeft de disclaimer gelezen en gaat hiermee akkoord.